Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Melloras tecnolóxicas

Recibimos apoio da Unión Europea para este proxecto de melloras. Do importe de axuda concedido o 75 % procede de financiación Feader.

Co actual proxecto o solicitante persegue os seguintes obxectivos: o aumento do valor engadido, a mellora da trazabilidade e seguridade das producións, a

mellora da calidade das producións, a implantación de novos produtos, procesos ou tecnoloxías, a mellora da comercialización das producións e o aumento da

competitividade da empresa.

Para acadar estes obxectivos o solicitante prevé investir nos seguintes conceptos: na adquisición de tres etiquetadoras automáticas, unha envolvedora

automática flow pack modelo FM305 e unha etiquetadora pesadora automática Bizerba GLM-I100, na instalación eléctrica para as máquinas citadas e na

instalación de tres atordadores eléctricos con plataforma.


Aviso legal

Privacidad

Intercun (Organización Interprofesional cunícula)

FEC (Fundación Española del Corazón)

Clúster Alimentario de Galicia

Proyectos

FHF (Fundación Hipercolesterolemia Familiar)

AGACA (Unión de Cooperativas Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias)

FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas)